Disclaimer

 

Deze website is met de groots mogelijke zorg tot stand gekomen. Het kan desondanks voorkomen dat de op deze website aangeboden informatie onjuist, incompleet en/of niet actueel is. De makers en beheerders van deze website zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie dan wel voor schade ten gevolge van problemen die inherent zijn aan de verspreiding van informatie via elektronische weg, zoals fouten of vertraging in het overbrengen van informatie door de makers en beheerders van deze website aan gebruikers van deze website en omgekeerd.

 

De op deze website beschikbare informatie kan op generlei wijze dienen ter (gedeeltelijke) vervanging van de raadpleging en/of medisch advies van uw eigen arts. De beslissing of u een op medische behandeling ondergaat en, zo ja, welke, dient u zelf te nemen op basis van de raadpleging en medisch advies van een arts van uw eigen keuze.

 

De makers en beheerders van deze website aanvaarden voorts geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard ook, ontstaan door of als gevolg van het gebruik, of de onmogelijkheid daarvan van de website. De beheerders en makers van deze website zijn evenmin aansprakelijk voor de inhoud van websites toebehorende aan derden, die op enige wijze gekoppeld zijn aan deze website.

 

De gebruiker van deze website dient zich in alle opzichten te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet) gebruiker mag worden verwacht. In dat verband verplicht u zich te onthouden van enig gebruik van deze website dat in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde dan wel anderszins als verboden of onrechtmatig aan te merken gebruik.

Hieronder vallen mede handelingen die enige (intellectuele eigendoms)rechten van de makers en beheerders van deze website en/of derden schenden.